Kara za mieszkanie w domu bez odbioru budowlanego

Kara za mieszkanie w domu bez odbioru budowlanego

2020-12-15

3 marca 2020 roku prezydent podpisał nowelizację Prawa budowlanego. Jednym z elementów zmieniającym dotychczasowe przepisy jest sprawa odbioru budynku. Przed nowelizacją zamieszkanie domu nie posiadającego protokołu odbioru podlegało karze finansowej. Jednym słowem jeśli budynek został zamieszkały przed odbiorem technicznym osoba go zamieszkująca podlegała karze finansowej w wysokości 10 000 złoty.

Z przepisów zawartych w Prawie budowlanym jasno wynika, że każdy ma obowiązek zgłoszenia zakończenia budowy. Oficjalnie budynek gotowy do zasiedlenia musi zostać odebrany przez odpowiednie służby z nadzoru budowlanego. Dopiero pomyślny odbiór zakończony wydaniem protokołu odbioru umożliwia zasiedlenie budynku.

Jeśli ten obowiązek nie został dopełniony zasiedlanie budynku było nielegalne i podlegało każe. Kara mogła zostać nadana jednokrotnie. Oznaczało to, że pomimo niezgodnego z przepisami zasiedleniem budynku kara nie mogła być nakładana ponownie.

Takie rozwiązanie powodowało małą skuteczność i często dochodziło do sytuacji, że pomimo nałożonej kary, budynek nadal nie był zgłaszany do odbioru. Sytuacja taka mogła trwać latami. Po stronie urzędu kończyły się możliwości skutecznego przymuszenia zgłoszenia końca robót. Nowelizacja zmieniła te przepisy.

Co zmieniła nowelizacja Prawa budowlanego?

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów w sytuacji nielegalnego zamieszkiwania budynku, kara została utrzymana. Różnica polega na tym, że w przypadku nie zgłaszania budynku mieszkalnego do odbioru kara finansowa może być nakładana aż do skutku. Jednym słowem póki nie będzie pomyślnego protokołu odbioru budynku jego użytkownik może być karany aż do skutku. Pomiędzy jedną, a drugą karą termin nie może być krótszy niż 14 dni. Jasno stąd wynika, jak spora dolegliwość finansowa spotka każdą osobę mieszkającą w niezgłoszonym do odbioru domu.

Nielegalny użytkownik

Nielegalnym użytkownikiem budynku mieszkalnego można zostać w dwóch przypadkach. Pierwszy powstaje wtedy kiedy użytkownik zamieszkuje budynek bez dokonanego odbioru na skutek własnego niedbalstwa i niefrasobliwości. W takiej sytuacji wyznaczona kara może spełniać warunki przypomnienia o konieczności dokonania odpowiednich powinności.

Drugim przypadkiem, jest świadome uchylanie się przed dopełnieniem obowiązku zgłoszenia zakończenia budowy odpowiednim władzom. W sytuacji kiedy nowelizacja zakłada możliwość wielokrotnego karania za niedopełnienie obowiązków może stać się to bardzo dolegliwe.

Jeżeli przed wejściem w życie nowelizacji na nielegalnego użytkownika budynku została już nałożona kara, organ nadzoru nie ma możliwości nakładania kolejnych kar na inwestora.

Wysokość kar w odniesieniu na inne obiekty budowlane nie będące jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym są odpowiednio wyższe i powiązane są z wielkością i przeznaczeniem budynku.